FNs Bærekraftsmål innebærer en global arbeidsplan med den hensikt å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen året 2030. Planen består av i alt over 17 mål og 169 delmål. Disse målene vil være anførende for hvilken retning land, næringsliv og sivilsamfunn tar i årene som kommer.

Bankens samfunnsansvar og arbeidet rundt bærekraft favner om alt fra forsvarlig utlånsvirksomhet og kapitalforvaltning, bekjempelse av økonomisk kriminalitet, bevissthet rundt egne innkjøp og en rekke andre områder. For å etterleve dette samfunnsansvaret har banken valgt å prioritere tre av FNs bærekraftsmål som skal vektlegges ekstra:  

 Dele kompetanse med lokalsamfunnet

Mål 4: God utdanning

Banken er en kompetansebedrift og bankens medarbeidere besitter mye kunnskap som er relevant for lokalsamfunnet. Vi har mye spesialkompetanse som mange andre i lokalsamfunnet ikke nødvendigvis har. Derfor er en viktig del av vårt samfunnsansvar å dele kompetanse med lokalsamfunnet, og dermed fremme mulighetene for videre læring. Det gjør vi blant annet ved å besøke skoler, arrangere kundekvelder, dele innlegg på nett, og delta i ulike forum der kompetansen kommer til nytte.

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst i lokalsamfunnet

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Banken spiller en viktig rolle i å sikre økonomisk aktivitet i våre lokalsamfunn gjennom å være tilbydere av lokal finanskapital og kompetanse. Gjennom bevissthet rundt utforming av produkter og tjenester, rådgivning og kunnskapsdeling kan vi også være med på å sikre verdiskapning og økonomisk vekst som er bærekraftig.

Å stimulere til anstendig arbeid for alle og bærekraftig økonomisk vekst i samfunnet er viktig for banken, både for egen drift og overfor kunder. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger tjent på kriminell virksomhet eller finansiering av terrorvirksomhet, er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag. Bankene skal blant annet sørge for at næringen ikke utnyttes til ulovlige forhold gjennom våre produkter og tjenester

 Bærekraftige lokalsamfunn

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Som lokalbank er vi svært opptatt av lokalsamfunnet. Tinn Sparebank har i over 160 år jobbet for å bidra til lokal vekst og utvikling, og vi ønsker å bidra til å skape et attraktivt lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Visjonen om å skape merverdi lokalt har alltid stått sterkt hos Tinn Sparebank, og derfor deler vi årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, foreninger og lag i vårt nærområde.

Videre er det viktig for et lokalsamfunn å ha et variert og godt aktivitetstilbud slik at alle kan finne meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Tradisjonelt er det mange tilbud innenfor idrett og sport, men ikke alle ønsker å drive med det. Derfor er det viktig for oss som bank å støtte opp under et bredt utvalg av ulike tiltak og aktiviteter innenfor kultur, lag og foreningsvirksomhet. Tiltak innenfor folkehelse er i tillegg noe banken har prioritert.