Den nye loven åpner som etter gjeldende lov for at det kan avtales særregulering i næringsforhold. Våre vilkår er oppdatert og tilpasset til de nye lovbestemmelsene som gjelder næring. 

De mest sentrale endringene i vilkårene er:  

 • Bruk av kredittkortet 
  Kredittkortet kan ikke benyttes til kjøp av investeringstjenester, uregulerte digitale valutaer (kryptovaluta) samt kjøp og salg av «svartebørs»-billetter (pkt. 2). 

 • Anti-hvitvaskingsarbeid 
  Bankens lovpålagte undersøkelsesplikt og avviklingsplikt etter hvitvaskingsregelverket er presisert, i tillegg til at det er inntatt plikt for kunden om å varsle banken ved endringer i opplysningene som ble lagt til grunn i bankens kundekontroll (pkt. 3). 

 • Kommunikasjon 
  Banken har rett til å kommunisere elektronisk, og all kommunikasjon anses mottatt av kunden når informasjonen er sendt til oppgitt e-postadresse eller annen avtalt digital løsning. Finansavtaleloven § 3-2 som bl.a. inneholder krav om tilleggsvarsling, fravikes. (pkt. 6).  

 • Endring av vilkår 
  Banken kan ensidig endre avtalevilkårene med én måneds forutgående varsel (pkt. 7).  

 • Overtrekk 
  Kortholder har ikke rett til å belaste kontoen for større beløp enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt (pkt. 17). 

 • Oppsigelse 
  Banken og kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning, men banken må ha saklig grunn (pkt. 23 og 24).  

 • Heving og avvikling 
  Banken kan heve avtalen ved vesentlig mislighold, samt sperre eller avvikle kontoforholdet dersom det er nødvendig for at banken kan oppfylle lovpålagte plikter (pkt. 24 og 25). 

 • Bevisbyrde/Beviskrav 
  Finansavtalelovens bestemmelser om bevisbyrde og beviskrav fravikes, slik at de alminnelige bevisbyrderegler i norsk rett kommer til anvendelse.  

 • Klagebehandling 
  Lovens frister for klagebehandling gjelder ikke.  

 • Unntak fra tidligere finansavtalelov videreføres mv.  
  Dette inkluderer bl.a. bestemmelser som gjelder ansvar og egenandeler ved ikke godkjente betalingstransaksjoner, lemping av kundens ansvar og bankens plikt til tilbakeføring. For øvrig fravikes finansavtaleloven § 3-1 foruten første ledd og enkelte andre bestemmelser (pkt. 2 siste avsnitt). 

For eksisterende kunder gjelder de nye vilkårene fra 10. februar 2023.